Hur kan jag planera min produktion på ett smartare sätt?

Hur kan jag planera min produktion på ett smartare sätt?

Vi tog ett snack med vår partner Timemetrics VD Jonas Blomberg som är expert på produktionsplanering för att ta reda på vad produktionsplanering är för något och hur det kan hjälpa dig att jobba smartare.

- En produktionsplan talar om vad som ska produceras under en viss tidsperiod. Den utgår från de resurser och den kapacitet ni har till ert förfogande där resurserna oftast består av maskiner, verktyg, personal eller externa resurser. Planeringen utförs över olika tidshorisonter och det kan variera stort beroende på vilken affärsverksamhet du bedriver. Oavsett bransch är det dock otroligt viktigt att du har bra kontroll över produktionsbehovet och den kapacitet som är tillgänglig över tid, förklarar Jonas.

Varför behöver jag ett verktyg för min produktionsplanering?

Syftet med produktionsplanering är att kontinuerligt, både på lång och kort sikt, kunna planera, följa upp och styra verksamheten så att uppdrag utförs och behov uppfylls så bra som möjligt och att verksamhetens målsättningar nås gällande tillgänglighet, arbetsmiljö och ekonomi.

Som planerare upplever du säkert att det uppstår problem när du med kort varsel måste styra om i planeringen. Det kan vara att personalen blir sjuk, maskiner går sönder, material inte anländer i tid eller att kunder vill ändra på något. Likt många andra planerare som använder sig utav väggtavlor eller Excel får du en bristande överblick då det är svårt att ta hänsyn till alla faktorer som spelar in i produktionsplaneringen om man inte har ett bra digitalt verktyg för ändamålet.

- Har du ett digitalt verktyg får du som planerare en helt annan kontroll och överblick när den ursprungliga planen förändras. Verktyget ger dig möjlighet att snabbt göra förändringar och skapar en harmonisk och friktionsfri produktion. Du kan planera effektivare och leverera mer i rätt tid samtidigt som du kommer spara tid och pengar åt din verksamhet. Med en riktigt bra produktionsplanering skapas en bra balans mellan produktionsbehovet och er tillgängliga kapacitet, fortsätter Jonas.

Med ett verktyg för smartare produktionsplanering skapar du:

  • Ett gemensamt språk och därmed en tydlighet kring vad som ska göras
  • Möjlighet att åtgärda saker i tid (t.ex. styrning av resurs till behov)
  • Tydlighet i scheman och resursbehov
  • Förenklat bokningsförfarande
  • Möjlighet till kontinuerlig, relevant och tydlig uppföljning
  • Framförhållning för beslutsfattare
  • Tillförlitlighet i leveranserna

Om Timemetrics:

Timemetrics tillhandahåller planeringsverktyget EQ Plan som ger dig total överblick över din produktion. Med EQ Plan får du inte bara en grafisk överblick över ditt produktionsflöde utan kan planera direkt i GANTT planen genom att dra och släppa planlinjer. Du kan i varje ögonblick se hur förändringar påverkar den totala produktionen vilket ger en effektiv produktionsstyrning.

Du får en total överblick som medger ständig trimning av din resursplanering som innebär att ledtiderna - och därmed kapitalbindningen - minskas väsentligt. Ökad flexibilitet och snabbare leveranser stärker samtidigt din långsiktiga konkurrensförmåga.

LÄS MER OM produktionsplanering med EQ PLAN