Senaste uppdatering: 2018-08-27

Vi kan från tid till annan göra tillägg i eller uppdatera denna policy för att efterleva eventuella förändringar av relevant lagstiftning. Vi rekommenderar att du besöker denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad om hur dina personuppgifter behandlas.


Jeeves Sekretesspolicy

2018-08-27

Detta dokument beskriver de personuppgifter som Jeeves samlar in och hanterar i sina IT-system/-plattformar, samt alla tredjepartssystem som Jeeves integrerar eller använder för att få tillgång till personuppgifter. Det beskriver också vilka säkerhetsåtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter.

Vi kan från tid till annan göra tillägg i eller uppdatera denna policy för att efterleva eventuella förändringar av relevant lagstiftning. Vi rekommenderar att du besöker denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad om hur dina personuppgifter behandlas.

Vilken typ av personuppgifter samlar Jeeves in?

Vi samlar in och använder information som du väljer att ge oss när du till exempel hämtar ett dokument, anmäler dig till ett evenemang eller kontaktar en kundtjänstrepresentant. Vi kan be dig att uppge namn, telefonnummer och e-postadress. I vissa fall, till exempel när du anmäler dig till ett evenemang, kan vi efterfråga ytterligare information, som din titel eller eventuell specialkost. Vid de tillfällen då vi frågar efter personuppgifter är vårt främsta mål att förbättra och anpassa din upplevelse av vårt företag och våra lösningar.

Vi kan också registrera information om dig som vi tar emot från andra källor, såsom externa partner och andra tredjepartsföretag. Informationen som samlas in från andra källor samlas in efter att du gett ditt godkännande.

Jeeves kontrollerar inte det innehåll som du publicerar på Jeeves community-forum eller sociala nätverk. I vissa fall kan den typen av innehåll finnas offentligt tillgängligt på Internet. Till exempel prenumererar Jeeves på tjänster som erbjuds av LinkedIn för att rekrytera medarbetare, samt för att ta reda på mer om personer som kan ha ett legitimt intresse av Jeeves och våra lösningar. Dessa tjänster är tillgängliga för Jeeves baserat på ditt samtycke och deltagande på LinkedIn, liksom hur du har valt att konfigurera din personliga profil. Du bör noggrant överväga huruvida du vill eller inte vill skicka in personlig information till forum eller sociala nätverk, samt om du vill göra din profil tillgänglig för andra eller inte. 

Observera att de insamlade personuppgifter som nämns ovan inte är fullständiga, och Jeeves kan även samla in och behandla personuppgifter i den utsträckning det är lämpligt eller nödvändigt för tillhandahållandet av våra tjänster.

Varför samlar Jeeves in och använder personuppgifter?

Kundsupport: Kundsupporten samlar in och behandlar information om dig för att vi, när du kontaktar oss angående en incident eller ett ärende, ska kunna återkomma till dig effektivt och i rätt tid.

Marknadsföring: Våra marknadsföringsteam behandlar begränsade personuppgifter för att säkerställa att det reklam- och utbildningsinnehåll som skickas till dig (t.ex. e-postmeddelanden, nyhetsbrev, webbinarier) är relevant.

Försäljning: Att använda personuppgifter samband med individuella målsättningar och mål hjälper våra försäljningsteam att erbjuda ditt företag den bästa möjliga lösningen från Jeeves. Försäljningsavdelningen lagrar och hanterar personuppgifter som är associerade till kundkonton i syfte att sköta och vårda kundrelationen. Om du ännu inte är kund, men vi kan se en potentiell framtida relation, kan du komma att bli kontaktad av vårt försäljningsteam. Under den första kontakten med vårt försäljningsteam har du rätt att begära att tas bort från våra register. Säg det i sådant fall till vårt team så kommer de omedelbart att behandla din begäran.

Professionella tjänster: Om du är kund till Jeeves kommer våra konsulter att behandla dina uppgifter i syfte att uppfylla sina plikter inom ramen för ditt Serviceavtal. 

Personal: Om du har sökt jobb hos Jeeves, eller har registrerat din information på karriärwebbplatsen för ett potentiellt framtida arbetstillfälle, vill vi be dig att läsa vår separata Sekretesspolicy angående rekrytering https://join.jeeveserp.com/privacy_policy. 

När vi behandlar dina personuppgifter gör vi det på följande juridiska grunder:

·         Uppfyllande av ett kontrakt: Det kan vara nödvändigt att använda dina personuppgifter för att uppfylla det kontrakt du har ingått med Jeeves. När du till exempel registrerar ett ärende hos supporten, använder vi din information för att uppfylla våra åtaganden under det relevanta supportavtalet.

·         Samtycke: Vi kan, efter ditt samtycke, behandla dina personuppgifter av särskilda skäl. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, under förutsättning att det inte finns några rättsliga skyldigheter för Jeeves att fortsätta att behandla personuppgifterna.

·         Rättsliga skyldigheter: I vissa fall kan vi vara tvungna att behandla dina uppgifter för att hantera och lösa rättstvister, för juridiska utredningar och efterlevnad, eller för att uppfylla lagenliga krav från brottsbekämpande och andra officiella myndigheter.

Hur delar vi din information med tredje parter?

Under vissa omständigheter kan vi dela dina personuppgifter med tredje parter.

Jeeves i Indien har tillgång till skrivskyddade personuppgifter som krävs för att lösa supportärenden. Enligt våra standardavtal för support och underhåll ska inte Jeeves lagra, hantera, dela eller radera några personuppgifter i Indien. Vi kan behöva ladda ned kundens databas i ärenden då vi behöver utföra omfattande testning. Nedladdning av kunddatabasen kommer bara att ske efter uttryckligt godkännande från kunden. I dessa fall kommer inte Jeeves att lagra, hantera, dela, ändra eller radera några personuppgifter som finns i databasen efter att ärendet har stängts.

Eftersom vi har integrerat vår produkt (Jeeves ERP) med andra system så samarbetar vi med tredjepartspartner för att tillhandahålla bästa möjliga produkt för våra kunder. I vissa fall kan vi behöva förse våra tredjepartspartner med dina personuppgifter för att de ska kunna kontakta dig angående användning och integration av deras produkt. Vi frågar dock alltid om ditt tillstånd innan vi gör det.

När vi anordnar externa aktiviteter, som evenemang, kan vi behöva dela din information med externa parter, såsom evenemangssamordnare och lokalansvarig. I dessa fall kommer vi enbart att tillhandahålla den information som vi bedömer är nödvändig för att leverera den bästa möjliga upplevelsen under ditt möte med Jeeves. All eventuell känslig information som du lämnat ut till oss, som allergier eller annan hälsorelaterad information, kommer uteslutande att delas i enlighet med svensk lag.

Vi publicerar ofta bilder och videor med våra kunder (oftast i deras lokaler, på våra kontor eller på något Jeeves-evenemang). Alla eventuella personuppgifter, inklusive bilder, som används för reklam- eller utbildningssyften regleras av Jeeves Media Release-avtal, som kan upphävas av enskilda individer när som helst genom att kontakta Jeeves marknadsavdelning.

Jeeves använder rekryteringsföretag i processen att hitta nya kollegor. Om du vill veta mer är du välkommen att besöka karriärportalen och läsa Sekretesspolicyn för rekrytering https://join.jeeveserp.com/privacy_policy.

Vi använder tredjepartsleverantörer av system (såsom system för automatiserad marknadsföring, CRM-system, automatiseringssystem för professionella tjänster, system för webbplatsuppföljning osv.) för att behandla information om våra befintliga eller framtida potentiella kunder. Tredjepartsleverantörer av system är bundna av sekretessklausuler och avtal för behandling av personuppgifter, och har inte rätt att behandla dina personuppgifter för andra syften än de som Jeeves ger instruktioner om. Alla personuppgifter som lagras och hanteras i dessa system är säkra och krypterade. Alla system efterlever dataskyddsförordningen och Jeeves har processer på plats för att hantera borttagning av personuppgifter på begäran, liksom för permanent borttagning av personuppgifter som inte längre används.

Vi tillhandahåller personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter i den utsträckning detta krävs i lag eller är absolut nödvändigt för att förhindra, spåra eller lagföra brottsliga handlingar eller bedrägerier, eller om vi på annat sätt är juridiskt skyldiga att göra det. Vi kan behöva avslöja ytterligare personuppgifter till behöriga myndigheter för att skydda och försvara våra rättigheter eller vår egendom, eller våra affärspartners rättigheter eller egendom.

När tredje parter ges tillgång till personuppgifter kommer vi att vidta kontraktsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder utformade för att säkerställa att personuppgifterna endast behandlas i den utsträckning som är nödvändig, samt i enlighet med denna sekretesspolicy och tillämplig lag.

Vilka säkerhetsåtgärder vidtar vi för att skydda dina personuppgifter?

Enligt dataskyddsförordningen iakttar vi rimliga förfaranden för att förhindra otillåten åtkomst till, samt missbruk av, personuppgifter.

Vi använder lämpliga affärssystem och processer för att skydda och bevara de personuppgifter du lämnar ut till oss. Vi tillämpar även säkerhetsprocesser liksom tekniska och fysiska begränsningar för åtkomst till och användning av personuppgifterna på våra servrar. Enbart auktoriserad personal har tillgång till personuppgifter i samband med att de utför sitt arbete.

Läs mer här: http://rightnow.jeeves.se/pictures/gdpr/Jeeves%20Information%20Security%20Policy_180208.pdf.

Hur kan du kontrollera vilka personuppgifter du har uppgett för oss?

Jeeves Information Systems AB tar ansvaret för dina personuppgifter på stort allvar. Du har rätt att granska vilka personuppgifter vi har om dig. Du kan begära att få en översikt över dina personuppgifter genom att skicka e-post till oss på privacy@jeeves.se. Skriv ”Begär personuppgifter” i ämnesraden på ditt e-postmeddelandet för att skynda på ärendet.

Du kan också kontakta oss om du tror att de personuppgifter vi har om dig är felaktiga, om du tror att vi inte längre har rätt att använda dina personuppgifter, eller om du har andra frågor om hur dina personuppgifter används eller om denna sekretesspolicy. Du kan också begära att vi raderar alla eller delar av dina uppgifter enligt dataskyddsförordningen och lokal svensk lagstiftning. Under någon av dessa omständigheter kan du skicka e-post till privacy@jeeves.se, eller ringa oss på +46 8 587 099 00 (Stockholm)/+46 (0)31 775 66 00 (Göteborg).

Cookies
Vi förbinder oss till sekretess och har anslutit oss till aktuella branschinitiativ för att skydda enskildas rättigheter på Internet. Den nya europeiska integritetslagstiftningen innebär att vi uttryckligen måste redogöra för vilka spårningscookies vi använder på vår webbplats, och varför. I det här avsnittet förklarar vi vilka cookies som används, varför och hur.  
Generellt används cookies för att samla in anonym information om besökarna och om hur de beter sig på vår webbplats. Denna information används för att förbättra webbupplevelsen för framtida besökare. En besökares beteende (t.ex. hur mycket tid som tillbringades på sidan, vilka sidor som besöktes) kan inte kopplas samman med andra identifierbara personuppgifter utan uttryckligt godkännande via något av våra webbformulär.

Cookies associerade med domänen jeeveserp.com

__cookie_agreed
Så snart en användare godkänner användningen av cookies, anges också denna cookie. Vi sätter den som 2 om användaren godkänner.

__atuvc
Denna cookie är associerad med widgeten AddThis för social delning. Den är ofta inbäddad i webbsidor för att göra det möjligt för besökare att dela innehåll till en rad olika nätverks- och delningsplattformar. Den lagrar en uppdaterad räkning av alla delningar.

__dc_gtm_UA-XXXXXXXX-X
Används för att identifiera besökarna genom antingen ålder, kön eller intressen med hjälp av DoubleClick – Google Tag Manager.

__ga
Detta cookienamn är associerat med Google Universal Analytics, som är en omfattande uppdatering av Googles vanligast använda analystjänst. Denna cookie används för att särskilja unika användare genom att tilldela ett slumpmässigt genererat nummer som klientidentifierare. Det inkluderas i varje sidbegäran på en webbplats och används för att räkna besökare, sessioner och kampanjdata för webbplatsens analysrapporter. Som standard är den inställd på att upphöra efter två år.

__gid
Denna cookie är associerad med Google Universal Analytics. Den används för att särskilja användarna från varandra. (Löper ut: 24 timmar)

__hssc
Denna cookie håller reda på sessioner. Den används för att bestämma om vi bör öka sessionsantal och tidsstämplar i cookien __hstc. Den innehåller domän, antal visningar (lägger till varje sidvisning i en session), och tidsstämpel för sessionsstart. (Löper ut: 30 min)

Cookies i HubSpot

HubSpot (Jeeves marketing automation- plattform) anger cookies när du besöker vår webbplats. De är uppdelade i två olika kategorier:

  • Viktiga/nödvändiga cookies: För dessa cookies krävs inget godkännande. 
  • Cookies i samtyckesbanderollen: Det finns cookies inkluderade i samtyckesbanderollen under dataskyddsförordningen.

Om du önskar en fullständig och aktuell beskrivning av vilka cookies som anges av HubSpot kan du klicka här.

HUBSPOT-COOKIES

*För anonyma användare lagrar inte Drupal, Jeeves CMS, några cookies.