Jeeves Service Management kommer med just de funktioner som krävs för att kunna hantera ert företags serviceverksamhet. Funktionerna ligger inuti en flexibel och konfigurerbar plattform som kan anpassas helt efter företagets unika affärsprocesser och arbetsflöden. Med Jeeves Service Management är möjligheterna oändliga. Ni kan:

  • Serva kunder från flera företag med hjälp av funktioner för att hantera olika valutor och språk.
  • Skapa anpassade arbetsflöden som matchar ert företags befintliga service- och reparationsprocess och ta fram meningsfull serviceinformation.
  • Få insyn i er lagerverksamhet med ett alltid uppdaterat lagersaldo och integration med systemets faktureringsfunktioner.
  • Säkerställ total spårbarhet av underhållna och reparerade varor.

 


 

Grundfunktionalitet

Servicespårning och arbetsflöden

En servicetekniker kan välja att påbörja sitt arbete med en fördefinierad mall för ett serviceflöde som anger vilket standardmaterial och arbete som behövs för att hantera en specifik serviceorder. Han eller hon kan också välja att registrera ett serviceuppdrag manuellt och rapportera in tid och det material som används under arbetets gång. Serviceordrar kan skapas med eller utan koppling till en stycklista eller ett serienummer. Tack vare att Jeeves Service Management är sammanbundet med säljordrar, projektrapportering, samt funktioner för lager och tillverkning så kommer era tekniker alltid att ha tillgång till uppdaterad information. De kan t.ex. söka på lagret efter serviceartiklar, skapa en inköpsorder för ersättningsartiklar eller rapportera om driftsavbrott.

Reservdelar & lager

Serviceartiklar är kärnan i serviceprocessen. Ändå har företag ofta problem med att hantera systemet för serviceartiklar — att få rätt del till rätt plats vid rätt tid för att kunna hålla servicenivåavtalen. Jeeves Service Management ger ert företag de verktyg ni behöver för att kunna planera lagernivåer och prognostisera efterfrågan av delar med hjälp av historisk efterfrågan och scheman över kommande servicebesök. 

Kontaktcenterstöd

Jeeves Service Management har en grundläggande kontaktcenterfunktion som låter er svara på kund- och serviceärenden och frågor som har med företagets produkter och tjänster att göra. Jeeves Service Management är direkt sammanbundet med viktig kundinformation, såsom installationer, order- och faktureringshistorik, garantiinformation och servicekontrakt så att era representanter kan fokusera på att bygga relationer med era kunder och lösa kundernas problem.

Servicekontrakt, garanti och reklamationshantering

Jeeves Service Management införlivar kontraktsåtaganden i servicearbetsflödet vilket gör det möjligt för er att konsekvent och korrekt prognostisera intäkter och hantera serviceåtaganden. Villkoren både i kontrakt och garantier kan ses ända ner på kundnivå för att arbetsförloppet, t.ex. alltifrån hur och när ni skickar en faktura till hantering av en garantifordran, ska motsvara standardvillkoren för aktuell kund.

Grafisk planering och schemaläggning för fältservice

Med Jeeves planeringssystem kan ni se, planera och schemalägga resurser på ett grafiskt sätt för att effektivt avhjälpa rapporterade avbrott, påbörja reparationer, installationer och andra fältserviceaktiviteter genom att rätt person med rätt delar, verktyg och kompetens tilldelas ett uppdrag på rätt plats vid rätt tidpunkt. Via det lättanvända grafiska gränssnittet kommer företagets serviceplanerare att kunna veta vilka som finns tillgängliga för att utföra ett uppdrag och era tekniker kommer att veta var de behöver vara. 

Fakturering

Genomfört servicearbete och använt material kan faktureras via orderrutinen i försäljningsmodulen eller via uppdragsrutinen i tid-, projekt- och uppdragsmodulen. Fakturorna läggs in i kundreskontran och konteras enligt konteringsmallar. Rader med serviceordrar avslutas och sparas när ett serviceuppdrag slutförts. Var och en av dem tilldelas ett artikelnummer och kvantiteten specificeras. Fakturor kan genereras före, under och efter ett uppdrag, helt efter de milstolpar ni sätter upp. Faktureringsprocessen kan också hantera mätarställningsavläsningar och tar automatiskt med prislistor, rabattavtal och andra servicenivåavtal och garantier i beräkningen. Serviceordern uppdateras med fakturanummer för enkel korsreferens och spårbarhet.

Mobil fältservice

Jeeves mobilapp levereras med ett antal färdiga processer, bland annat för fältservice, som ger snabbare fakturering, förbättrade marginaler, bättre datakvalitet samt en mer professionell och modern arbetsmiljö för dina servicetekniker. Dina fältservicetekniker kan använda de mobila processerna i appen för att rapportera timmar och material, logga anteckningar samt erhålla signaturer från kunder vilket ger ditt serviceteam bättre realtidskommunikation med kollegorna på kontoret.

Dokumenthantering

Med applikationsområdet för produktdatahantering följer en kraftfull dokumenthanteringsfunktion (EDM) som låter produktchefer spåra och hantera revisioner av nyckeldokument, såsom produktblad, recept eller produktionsordrar och även koppla samman dem med nyckelprocesser och transaktioner i Jeeves ERP-system. Dokument kan visas, checkas in och checkas ut baserat på rollbaserade behörigheter vilket säkerställer att den mest aktuella godkända versionen alltid är tillgänglig.