Planeringsmetoder med produktionsexperten Asko Antila

Bilden visar tomma plastflaskor på ett rullband i en fabrik

Vad är produktionsplanering?

Produktionsplanering har som huvudsyfte att minimera de kostnader som produktionsprocesserna ger upphov till. Hur väl du lyckas beror på vilket stöd dina planeringsmetoder ger dig. Det planeringsmetoder hjälper till med är att optimera användandet av de resurser och materialflöden som krävs för att produkternas tillgänglighet ska vara i balans med efterfrågan. 

LÄS MER OM PRODUKTIONSPLANERING MED JEEVES

Vilka olika planeringsmetoder finns det?

De finns flera olika styrningsnivåer som alla har olika planeringsprinciper. Vi kommer i denna artikelserie att fokusera på operativ styrning som är den lägsta nivån. På denna nivå kommer vi diskutera koncepten behovsplanering och detaljplanering.  Kärt barn har dock många namn: vi är medvetna om att det finns flera andra namn som figurerar på dessa koncept, men deras innebörd är oftast densamma.

Behovsplanering

Det vi kallar behovsplanering ser till så att alla leverantörer, både interna som externa, vet när de förväntas leverera tjänsten eller det material som behövs för att kunna färdigställa den slutgiltiga produkten. Leveransbehovet kan vara ett verkligt behov eller vara en prognos över vår framtida försäljning. Det denna planering framför allt talar om är när det ingående materialet behövs samt vilken kapacitet som behövs för att producera rätt antal.

Detaljplanering

Begreppet detaljplanering styr enkelt uttryckt i vilken ordning, i vilken process, vilket antal samt när de olika produkterna ska börja tillverkas för att bli färdiga att levereras enligt behovsplanen. Oftast görs detaljplaneringen i närtid med en horisont på timmar, dagar eller veckor.

Vilken ledtid har ni?

Det ledtiden säger är hur snabbt ert företag kan agera och leverera det kunden vill ha, vad som uppfattas som rimlig ledtid beror självklart på vad det är ni säljer.

Kravet på att minska ledtiden har alltid funnits, likaså har olika strategier över hur företag ska nå detta mål figurerat. Klart är dock att kategorisering av ledtidens ingående processteg i påverkbara respektive opåverkbara delar ger bättre kontroll och gör det enklare för er att bli bättre.

Hur många ska ni tillverka?

Samlingsbegreppet för det antal ert företag ska tillverka är partiformning eller partistorlek och sker oftast genom att gruppera behov baserat på kötider, ställtider eller andra typer av kostnadspåverkande faktorer.

Bland de faktorer som påverkar vilken partiformningsmetod som fungerar bäst så har ledtiden och efterfrågevariationen stor inverkan, men vad som också spelar in är vilka krav på effektiviseringar som dominerar inom företaget för tillfället, tex om ni mäter leveransservicegrad eller om ni behöver fokusera på högt kapacitetsutnyttjande eller låg kapitalbindning, då kommer det optimala antalet som ska tillverkas vara olika.

Vilka resurser behöver ni?

Vi tror att ni håller med om att ju bättre ni blir på att förutse när, vad och vilket antal kunden vill ha, desto enklare är det att förutse vilken maskinkapacitet, personal och vilka mängder av ingående komponenter som behövs. Hur ert företag ska skapa bra förutsättningar att kunna bedöma vilka resurser ni behöver och hur ni ska styra och planera resurserna på ett effektivt sätt kommer vi diskutera framöver.  

Läs hur du kan planera din produktion på ett smartare sätt

Asko Antila

Presales & Business Analyst, Jeeves ERP