Hur mindre företag inom metallindustrin kan utnyttja de senaste trenderna inom additiv tillverkning

Abas Roadshow 2024

Additiv tillverkning kallas ofta 3D-printing. Det omfattar flera olika typer av teknik, som har det gemensamt att en del framställs genom att material läggs på eller stelnar till önskad form. Det är motsatsen till en traditionell process där oönskat material avlägsnas från ett större “råämne” som ett block, en stång, en plåt etc.

Många företag använder additiva processer för prototypframställning, men det är få som använder det i sin produktion ännu eftersom additiva processer inte är särskilt skalbara. Delar tillverkas en i taget och det tar normalt flera timmar att tillverka ett enda exemplar. Additiva processer har också begränsningar när det gäller vilka typer av material som kan hanteras på det här sättet. Utvecklare av additiva utrustningar arbetar dock intensivt med att bli av med dessa begränsningar. Därför kommer det troligen i en snar framtid finnas snabbare och mer skalbara additiva utrustningar som kan hantera flera olika material.

Hur utnyttjar stora företag additiv tillverkning?

Stora företag börjar nu använda additiv tillverkning för att hantera delar som tillverkas i ett enda exemplar eller i små volymer. Det är delar som har överraskande höga prestandakrav, särskilt inom flygbranschen. Additiv tillverkning har funnit sin plats inom tillverkning av delar med komplicerad geometri som inte går att åstadkomma (i ett stycke) med traditionell subtraktiv teknik. Denna enda del kan ersätta ett monteringsmoment, minska antalet delar och förenkla produktionsprocessen. Resultatet blir en del som kan vara lättare och starkare än den sammansatta del som den ersätter.

Andra mycket lämpliga användningsområden för additiv tillverkning är delar i låga volymer som annars skulle kräva dyra formar, verktyg eller fixturer. Ett annat sätt att utnyttja fördelarna är att tillverka reservdelar till utrustning som inte längre finns i produktion. Efter att formar och fixturer för produktionen har skrotats, blir det problematiskt och mycket dyrt att tillverka reservdelar. Med additiv tillverkning går det ofta att tillverka delen på en eller ett par dagar till en bråkdel av den kostnad och tid det skulle medföra att återskapa formarna och fixturerna.

Hur kan mindre företag utnyttja additiv tillverkning?

Additiv tillverkning kan ge helt nya affärsmöjligheter för små och medelstora tillverkare genom att de kan tillverka de produkter som nämndes ovan: specialdelar i små volymer, delar med invecklade geometrier som annars är svåra eller omöjliga att producera samt reservdelar som inte längre är tillgängliga från originaltillverkaren.

Priset för utrustning för additiv tillverkning sjunker hela tiden samtidigt som nya funktioner kommer ut på marknaden. Det kommer aldrig att finnas någon ”bästa tidpunkt” att investera i sådan här utrustning. Bestäm bara att det här är en verksamhet du vill ägna dig åt och fortsätt framåt. Tänk också på att du antagligen kommer att behöva någon form av kompletterande programvara på CAD/CAM-sidan för att utveckla konstruktionerna samt styrprogram för den additiva tillverkningsutrustningen. Dina ingenjörer behöver också utbildas för att kunna ta hänsyn till additiv tillverkning i sina konstruktionsval.

Additiv tillverkning kommer att ta över vissa branschsegment, helt enkelt för att det går att tillverka delar som inte går att göra (i ett stycke) med konventionell teknik. Tekniken kommer också att dominera inom de andra områden som vi nämnt ovan: reservdelar som inte längre tillverkas, delar i små volymer som skulle kräva komplicerade verktyg osv. En del originaltillverkare vill inte behöva bekymra sig om att ta fram de nödvändiga resurserna för att utveckla dessa delar själva. Det finns därför möjligheter för små och medelstora företag att ta sig in på marknaden och bli pålitliga leverantörer av sådana delar. Originaltillverkare i flygindustrin ägnar sig redan aktivt åt additiv tillverkning, så där skulle strategin kunna vara att bli ett komplement till deras egen kapacitet baserat på dina egna erfarenheter och lyckade resultat inom additiv tillverkning. På andra marknader kan du kanske leda dina kunder mot den här nya typen av konstruktion och tillverkning.

Hur är ERP till hjälp på vägen mot additiv tillverkning?

I takt med att företagen blir mer förtrogna med vad additiv tillverkning kan tillföra, och den additiva tillverkningsutrustningen själv får bättre egenskaper, kommer det att bli ytterligare ett verktyg för att producera delar till kunderna. Nya och modifierade operationsföljder i ERP-systemen måste återspegla den annorlunda dynamiken i additiv produktion.