Därför är affärssystemet kritiskt för datahanteringen inom Life Science

Bilden visar en tjej som jobbar i ett laboratorium

En korrekt hantering av data är viktigt för alla företag, inte minst inom Life Science som har höga krav när det kommer till godkänd datahantering. Anledningen till de höga kraven är flera, men självklart speglar den påverkan och risk som oftast förknippas med verksamheten och produkterna på människors hälsa in. Att ha rätt systemstöd spelar en allt viktigare roll. Här tittar vi på varför affärssystemen är kritiska och vilka speciella utmaningar företag inom Life Science oftast har.

Ett affärssystem som klarar hårda krav och strikta standarder

Det är ingen hemlighet att företag inom Life Science är hårt reglerade och det finns krav på att de följer strikta standarder och riktlinjer för tillverkning, kvalitetskrav, distribution och datahantering.

Life Science hanterar ofta stora mängder data från olika källor, inklusive forskning och utveckling, tillverkning, försäljning och marknadsföring. Att datan hanteras korrekt och effektivt är i många fall avgörande för att ledning och anställda ska kunna fatta välgrundade beslut och optimera verksamheten. Med hjälp av affärssystemet kan man integrera datan och få en helhetsbild av verksamheten. För att kunna göra det är det avgörande att datan är korrekt, tillförlitlig och kan spåras tillbaka till källan. För att säkerställa det krävs systemstöd som hanterar att all insamling, hantering och rapportering av data sker på ett standardiserat sätt enligt de uppsatta riktlinjerna.

Dessutom finns det olika regleringar och standarder att förhålla sig till, som GMP (Good Manufacturing Practice) och GLP (Good Laboratory Practice) som kräver en dokumenterad kvalitetssäkring av datahantering och produkter för att säkerställa att de uppfyller kvalitetskraven.

Möjlighet till spårbarhet och vikten av säkerhet

Spårbarhet är en annan sak som är viktigt för Life Science, det finns krav på att man kan spåra sina produkter och data genom hela produktions- och distributionskedjan. Det här inkluderar spårning av material, utrustning, personal och tillverkningsprocesser. Dessutom måste dokumentationen av all datahantering upprätthållas för att stödja efterlevnad och kvalitetssäkring. Det är oftast ERP-systemet som håller ihop detta och ser till att alla processer och datahantering sker enligt riktlinjerna.

Det är även viktigt att man har en plan för att skydda sin data och säkerställa att den används på ett säkert sätt, det här inkluderar allt från säkerhet för nätverk, servrar och applikationer till att alla anställda har rätt utbildning inom datasäkerhet. Etik är också viktigt med tanke på att Life Science ofta hanterar känsliga data, och det finns etiska riktlinjer som säger att all datainsamling och användning måste vara etisk och inte kränker rättigheter eller integritet för enskilda personer.

Automatisering leder till ett effektivare arbetssätt

Ett effektivt affärssystem är a och o för företag inom Life Science och hjälper till att automatisera processer och hanterar allt ifrån reglerings- och kvalitétskrav, produktionslivscykeln, klinisk forskning, företaget ekonomi, lager och logistik och dokumenthantering.  

Nyfiken på hur Jeeves ERP kan stötta dig i din datahantering? 

Jeeves ERP för Life Science