SCIP och det nya ramdirektivet om avfall

SCIP och nya ramdirektivet for avfall

EUs handlingsplan för den cirkulära ekonomin innehåller en rad åtgärder för att hjälpa EU nå sitt mål om klimatneutralitet 2050 och den första versionen av denna antogs 2015. Arbetet har sedan dess fortgått och lett fram till flera olika direktiv, ett av dessa är ramdirektivet om avfall som innehåller åtgärder för att hantera de negativa effekterna avfall kan ha på miljön och människors hälsa. Här berättar vi mer om själva direktivet och vad det betyder för våra kunder. Även hur vi på Jeeves har utvecklat funktionalitet för att underlätta för dig som använder Jeeves ERP. 

Vår påverkan på klimatet

Forskarna är eniga om att människors aktivitet är den faktor som har störst påverkan på klimatet. Den forskning som görs bidrar kontinuerligt till insikter som bekräftar detta, där effekten är synlig bland annat i den globala uppvärmningen, artrikedomen och livskvaliteten hos människor. Nyare forskning har också gett kunskaper om att olika processer påverkar ekosystemet under mycket längre tid, även då dessa processer upphör att finnas. För att stödja samhället och företag i förändringen mot hållbarhet behövs olika ramverk och verktyg som driver förändringen åt rätt håll.

Strävan mot cirkulär ekonomi

Industrin har länge behandlat processer som linjära och blivit väldigt effektiva på att förädla, producera och distribuera produkter på det sättet. I praktiken betyder det att företag har fokuserat på vad processer behöver för att uppnå ett visst resultat, utan att ta hänsyn till vad för slags resurser det är. Och på samma sätt har distributionen av producerade varor behandlats där det historiskt inte funnits tydliga riktlinjer för hur producenter tar ansvar för vad som händer då produkterna lämnat den egna processen. I en cirkulär ekonomi ses dessa processer i stället som en del av ett kretslopp, där målet är att producera produkter med hjälp av förnybara och återanvändbara resurser genom en design som gör att produkterna kan bli del av kretsloppet. Detta leder till att utvunna resurser kan användas oftare och mer effektivt, vilket inte bara får positiv effekt för miljön utan också för den finansiella ekonomin. Just detta strävar bland annat EU mot och har nyligen implementerat direktiv som ställer krav på hur företag producerar och tillgängliggör produkter.

Avfallsdirektivet och SCIP

Sedan den 5 januari 2021 måste tillverkande och distribuerande företag rapportera de varor de tillverkar där det förekommer särskilt farliga ämnen. Den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har tagit fram SCIP-databasen dit leverantörer ska anmäla särskilt farliga ämnen i varorna. Informationen finns då tillgänglig under varans hela livscykel och även när den blir avfall. En viktig avgränsning i kravet är att företag ska rapportera varor där förekomsten av ett eller flera särskilda ämnen överstiger 0,1 % viktprocent av en vara. Du kan läsa mer om vilka företag som påverkas, se listan med gifta ämnen som omfattas samt se infografik på hur hanteringen fungerar i praktiken via länkarna nedan. 

Vad gör vi på Jeeves? 

För att göra det enklare för våra kunder att efterleva kravet har vi på Jeeves tagit fram ny funktionalitet för att underlätta administrationen av de varor som behöver rapporteras. Denna nya funktionalitet tillgängliggörs med Update 8 till Jeeves ERP V6, samt för Jeeves ERP V5 med senaste servicepack.

Se nedan vad som är nytt: 

•    Möjlighet att sätta SCIP ID på artiklar •    Funktionalitet för att beskriva vilka ämnen som tillhör olika SCIP ID  •    Funktioner för att söka fram varor som på olika sätt behöver administreras, till exempel då SCIP ID saknas på en vara. Sökningarna går både att göra upp och ned i artikelstrukturerna. 

Har du frågor kontakta vår support via Supportportalen. 

Länkar där du kan läsa mer: