HGF

Använder en anpassad lösning av Jeeves ERP som är ovanlig i flera avseenden, bland annat är affärssystemet direkt integrerat med tillverknings- och blandningsmaskinerna. 

Plast och formbunden tillverkning

Ett gummiföretag i världsklass

HGF, AB Halmstads Gummifabrik, har på knappt tio år gått från att vara ett traditionellt gummiföretag till att bli ett innovativt och prisbelönt företag som lever under devisen ”ett gummiföretag i världsklass”. I maj 2016 tog HGF ett nytt steg i satsningen på att bli en ännu starkare partner till kunder inom bland annat fordons-, energi- och gruvindustrin. 

Man gjorde det genom att gå över till Jeeves som nytt affärssystem. Den totallösning som anpassas tillsammans med Jeeves konsulter är ovanlig i flera avseenden. Ett exempel är att affärssystemet är direkt integrerat med tillverknings- och blandningsmaskinerna.

År 2009 vann HGF det Halländska Leanpriset, 2011 kom man på andra plats i Svenska Leanpriset och hösten 2015 vann företaget Halmstad Global Award.  

Starkt kundfokus

Mottot ”Lean on us” sammanfattar entreprenörsandan, teamkänslan och det starka kundfokus som råder på HGF. Många kunder har man samarbetat med i över 20 år och företaget är specialister på att tillgodose kundernas behov av gummiprodukter som tätar, dämpar och skyddar.  Det finns också lång erfarenhet av så kallad 2k-gjutning där två gummimaterial, eller gummi och exempelvis metall, kombineras. Företagets verksamhet i Halmstad sysselsätter drygt 100 personer och i Lettland finns även en kompletterande produktionsenhet som huvudsakligen tillverkar produkter för fordonsindustrin.

Det var 2006 som företaget inledde satsningen på att bli ett gummiföretag i världsklass och man gjorde det genom införandet av ett HGF:s ProduktionsSystem (HPS) som är baserat på lean principer. Enkla och robusta processer där målet var att ”få allt att hänga ihop” blev nyckeln till en lyckad lean-satsning. Rutiner och system för kontroll, uppföljning och förbättring byggdes upp. Alla anställda engagerades och utbildades. Resultaten kom också snabbt i form av stor lagerminskning, frigjord fabriksyta för produktion, effektivitetshöjning och förbättrad leveransprecision.

Real Time Management där nyckeltal presenteras med automatik

HGF är ett företag där innovationsviljan är stark och ambitionen att arbeta med ständiga förbättringar även omfattar de administrativa processerna. Några år efter att HGF blivit ett uppmärksammat leanföretag ställde man sig frågan; Vad ska vi göra härnäst? Kan vi länka samman HPS med våra administrativa processer? År 2012 genomfördes en behovs- och kravanalys, men samtidigt var det ganska uppenbart för företagets ledning vad som kunde förändras i företagets administrativa systemmiljö.

- Under årens lopp har det blivit ett hopplock av många olika system. Nackdelen för personalen är att man måste hoppa mellan olika program vilket givetvis inte är särskilt effektivt. Ett enkelt men viktigt effektmål vi satte upp var att kunna ha så mycket som möjligt i ett och samma affärssystem. Jeeves uppfyllde grundkraven i våra huvudprocesser. Det var därför vi valde Jeeves, men en viktig anledning var också Jeeves flexibilitet. Vår utveckling kommer inte att stanna av och vi måste ha ett affärssystem som går att förändra i takt med att vår verksamhet utvecklas, säger Joakim Nordin som är CFO på HGF.

När Jeeves har tagits i drift i Halmstad kommer det att ha ett 50-tal användare. I steg två kommer sedan produktionsenheten i Riga att integreras i lösningen. Jeeves kommer att förenkla många rutiner och de anställda på produktionsgolvet kommer att på lite sikt få ett helt nytt Real Time Management-verktyg (RTM).

Enkla och robusta processer

- En av framgångsfaktorerna med Lean är att få ner ansvaret i organisationen. Medarbetarna känner att de kan vara med och påverka och ge förslag. Vi strävar efter enkla och robusta processer. Avvikelser i produktion skall snabbt åtgärdas. För att vi ska bli ännu vassare måste vi också få ner informationen i organisationen och få ut den i realtid med automatik. Här kommer vi att med Jeeves och QlickView skapa ett visuellt system där man på bildskärmar vid varje maskin kan se vad som ska produceras och hur man ligger till i förhållande till produktionsmålen, förklarar Joakim.

HGF har i Halmstad en maskinpark med allt från egen blandningsmaskin, 20-tal gummipressar till egna maskiner för verktygstillverkning. I grundprojektet, med start våren 2016, kommer en maskingrupp med pressar att väljas ut, där den integrerade lösningen med Jeeves, QklickView och Axxos ska testas. Jeeves kommer även att integreras med blandningsmaskinen. Recept och körplaner för olika blandningar kommer att skickas från Jeeves till blandningsmaskinen som sedan skickar produktionsrapporteringen tillbaka in i Jeeves.

Hos HGF arbetar en projektgrupp med 5 deltagare med satsningen på Jeeves. Deltagarna är ansvariga för funktionerna försäljning, inköp, logistik, produktion och ekonomi. Den gemensamma ambitionen är att ställningen som ett ”gummiföretag i världsklass” ska bli ännu starkare.

HGF arbetar mycket med att visualisera och detta gäller hela organisationen. Planerade aktiviteter, uppföljning av aktiviteter och KPI:er, allt skall in i Jeeves och presenteras i QlickView. 

Ett viktigt effektmål är förbättrad projektstyrning

-När ett projekt sätts upp i Jeeves vill vi också få in aktiviteterna i projektdeltagarnas Outlook-kalendrar. Här kan var och en sedan planera in när det är lämpligt att utföra arbetat. Våra kundprojekt är tvärfunktionella och många är inblandade. Det är givetvis viktigt att alla håller tider. Ett visuellt system för att hålla reda på projektstatusen är redan framtaget och skall nu sättas upp i Qlickview. Den samlade effekten blir att vi får en effektivare projektstyrning och blir en ännu starkare partner till våra kunder, avslutar Joakim Nordin.