Multi-company, multi-language, multi-currency

Jeeves ERP är skapat för företag som består av flera olika enheter eller företag som är spridda över stora geografiska områden och som hanterar flera olika valutor och bedriver verksamhet på många olika språk. Systemet kan också hantera kunder och leverantörer som består av flera enheter. Oberoende av hur komplex er affärsverksamhet är, kan Jeeves ERP lätt konfigureras för att kunna stötta den. Affärssystemets ekonomifunktioner visa balansräkningen för både enskilda företag och för en hel koncern. I systemet finns inbyggda verktyg för att kunna hantera olika valutor, växlingsscheman och växelkursförändringar. Jeeves ERP kommer också med lokaliseringar för mer än 20 länder, inklusive inbyggda processer som rättar sig efter lokala lagar och regler, samt andra lämpliga lokaliseringar som anpassade fakturanummer och internationell bankverifiering. Andra lösningar, som t.ex. Inter-Company Transactions och Master Data Management (läs mer om dessa nedan), försäkrar att information som flyter från ett företag till ett annat är korrekt och överensstämmande. 


Intercompany transactions (transaktioner mellan affärsenheter)

Applikationen Jeeves Inter-Company Transaktions (ITC) gör det möjligt för företag med komplexa organisationsstrukturer med enheter spridda över stora geografiska områden att fungera som en enskild enhet i förhållande till sina kunder. Systemet är ett bra verktyg för företag med en eller flera distributionscentrum, tillverkningsenheter, eller avlägsna säljkontor. Eftersom att Jeeves ICT kan koordinera de logistiska aktiviteterna mellan många olika organisationer, som t.ex. orderdetaljer, ekonomiska transaktioner och generella lagerflöden återbetalar sig en investering i tjänsten garanterat med minskade lagerkostnader, dramatiskt förkortade ledtider och förbättrad kundservice.

Jeeves ICT skapar en öppenhet mellan de olika enheterna och gör det möjligt för medarbetarna att se saldon hos både alla levererande och säljande enheter samt de krav en säljande enhet ställer på dem. Informationsutbytet i orderflödet mellan de olika affärsenheterna är helt automatiserat, vilket gäller för fakturaflöden, kundorderflöden och beställningar till eget lager. Om något förändras i en order, som t.ex. vilken den säljande enheten ska vara, pris eller kvantitet, kommer Jeeves ICT automatiskt att uppdatera orden för den levererande enheten. Det är också möjligt för den levererande enheten att göra ändringar som påverkar den säljande enheten. 


Master Data Management (Central datahantering)

Mängden information som en organisation producerar fortsätter att bli allt större. Detta beror delvis på ökad komplexitet och geografisk mångfald. När informationen finns precis överallt, får en organisation ofta kämpa med att kunna etablera och bibehålla informationsintegriteten. Jeeves Master Data Management gör det möjligt för er att skapa och hantera information och samtidigt också skapa regler för datainföring, modifiering, kopiering, raderande och omvandling som gäller för flera olika affärsenheter.

Viss information kanske är möjlig att ses av personalen på alla era enheter men bara personalen på en säljande enhet kan kanske uppdatera just den informationen. Eller, så kan det vara så att viss information behöver omvandlas när den flyttas från ett företag till ett annat. Anskaffningssättet för en artikel kan t.ex. vara ”tillverka efter behov” hos den levererande enheten men vara ”köp efter behov” hos den säljande enheten. Jeeves Data Management skapades för att göra det lättare för er att säkerställa informationssäkerheten inom hela er organisation, d.v.s. över enhetsgränserna, oberoende av hur många svårigheter ni måste tackla. 


Dokumenthantering

Företag som ert måste skapa, uppdatera och bevara många olika sorters dokument och ostrukturerad information. Oavsett om det är en illustration eller ett kontrakt, måste dokument förvaras centralt och den senaste versionen vara lättillgänglig när någon behöver komma åt den. Jeeves EDM riktar sig till företag som behöver kunna hantera stora mängder artefakter inom sin kärnverksamhet.

Jeeves EDM (Electronic Document Management) är ett fullt integrerat dokumentregister som ger användarna tillgång till filer som ligger lagrade på en central filserver. I systemet kan man bläddra efter en önskad fil, skapa en ny fil efter en mall eller se tidigare versioner av filen. Filer presenteras för användarna ”vid behov” och i relation till objekt, transaktioner eller aktiviteter i affärssystemet.

Dokument kan kopplas ihop med relevanta affärsobjekt i Jeeves ERP, som t.ex. kunder, artiklar, ordrar, fakturor, funktioner, projekt m.m. Länkade filer går också att dela över nätet. Jeeves EDM är en systemövergripande lösning, vilket betyder att man kan komma åt dokumenten från alla program. Om ett sparat dokument t.ex. hör ihop med en order, är det inte bara kopplat till själva ordern, den är också automatiskt kopplad till kunden.

Jeeves EDM har ett anpassningsbart gränssnitt och kan hantera alla Windows-kompatibla filtyper, e-mejl inräknat. 

 


Workflow Management (Arbetsflöden)

Jeeves Workflow är ett verktyg för att hantera arbetsflöden som gör det möjligt för er att automatisera och effektivisera standardsmässiga arbetsuppgifter och affärsprocesser ofta enligt ett strukturerat kvalitetssystem. Genom att använda Jeeves Workflow, kan arbetsuppgifter skickas till rätt person i organisationen vid rätt tidpunkt. Det går att skapa processer för sekventiella och ”tänk-om”-arbetsuppdrag från kärnsystemet i Jeeves ERP.

Jeeves Workflow skapar individuella att-göra-listor och sätter upp deadlines för varje uppgift. Det går att automatisera hela eller delar av processen och loggfunktionen gör det möjligt att följa upp processtatus eller hur väl en arbetsuppgift utförts.

Jeeves Workflow eliminerar de vanligaste problem företag burkar ha med att slutföra fördefinierade arbetsuppdrag i tid och på rätt sätt, samt effektiviserar flödet av arbetsuppdrag från en resurs till en annan. Med standardiserade processer blir det mindre risk för fel och gör det lättare att lära upp nya användare. Tillförlitliga processer skapar tillförlitlig information, vilket hjälper ert team att bli mer proaktiva och fatta bättre beslut i det dagliga arbetet. 


Security Manager (Säkerhetshantering)

Jeeves Security Manager hjälper till att bevara integriteten för och kvaliteten på den underliggande informationen i ert system och säkerställer att systemet på bästa sätt stödjer kärnprocesserna i er affärsverksamhet. Det hjälper era slutanvändare att arbeta i rätt delar av systemet, samtidigt som det hindrar dem från att göra misstag som raderar eller ändrar infromation som är kritisk för ert dagliga beslutsfattande.

I Jeeves Security Manager är det möjligt att sätta upp tillstånd med hjälp av ett intuitivt grafiskt verktyg. Meny- och skärmtillstånd ärvs av moduler och de objekt som är kopplade till dem. Dessa tillstånd är lätta att utvidga eller modifiera baserat på moduler, rutiner, rapporter eller fält utan att behöva göra störande förändringar av databasen. Alla tillstånd baseras på konventionella standardhändelser: skapa, läs, uppdatera, radera och utför. Dessutom kan också specialutvecklade fält eller program kontrolleras av Jeeves Security Manager.