Så får du koll på koncernredovisningen

koncernredovisning

Ingår ditt företag i en koncern? Då behöver ni förmodligen utöver årsredovisningen även upprätta en så kallad koncernredovisning. I den beskrivs moderföretagets och alla dotterföretags finansiella status som en helhet. Men vad ska en koncernredovisning innehålla och vilka bolag behöver upprätta en? Och hur kan man göra processen enklare och snabbare, det får du svar på här.

Nästan alla moderföretag som omfattas av årredovisningslagen måste upprätta en koncernredovisning. Som huvudregel ska en koncernredovisning upprättas om villkoren för koncern är uppfyllda, det vill säga om ett företag har ett bestämmande inflytande över ett annat. Ansvaret för koncernredovisningen ligger alltid hos styrelsen och kan därför inte lämnas över till en redovisningskonsult. När koncernredovisningen är klar ska den skrivas under av samtliga styrelseledamöter och moderföretagets vd.

Vem ska upprätta en koncernredovisning?

De formella kraven för koncernredovisning är att man måste ta fram en sådan om mer än ett av villkoren nedan är uppfyllda för de senaste två räkenskapsåren:

 • Fler än 50 anställda (medeltal)
 • Mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
 • Mer än 80 miljoner i nettoomsättning

Vilka är undantagen?

Det finns tre undantag från kravet att upprätta koncernredovisning.

Koncernen är en mindre koncern

Om koncernen är en mindre koncern behöver moderföretaget inte upprätta en koncernredovisning. Det vill säga att koncernen uppfyller två av de tre villkoren på antal anställda, nettoomsättning och balansomslutning.

Moderföretaget är även ett dotterföretag

Om ett dotterföretag i sin tur är moderbolag i en mindre koncern behöver någon koncernredovisning inte upprättas. Istället skall företaget skicka in den övre koncernens koncernredovisning och revisionsberättelse.

Dotterföretagen är utan väsentlig betydelse eller kan uteslutas

Ett dotterföretag kan även slippa att upprätta en koncernredovisning om det är så att dotterföretaget saknar väsentlig betydelse för koncernens resultat, och i de fall där moderföretagets möjligheter att påverka dotterföretaget är begränsade. Ett annat skäl är att nödvändig information saknas eller i de fall då moderföretaget äger dotterbolaget tillfälligt och ska sälja det vidare.

Vad gäller om ett moderföretag inte upprättar koncernredovisning?

Om ditt moderföretag undantas från kravet att upprätta koncernredovisning ska det noteras i årsredovisningen vilket företag som upprättar koncernredovisningen istället. Moderföretaget förväntas lämna in en kopia av den koncernredovisningen i samband med inlämnandet av den egna årsredovisningen till Bolagsverket.

Vad ska en koncernredovisning innehålla?

Koncernredovisningen ska omfatta moderföretaget och alla dess dotterföretag.

Koncernredovisningens delar ska i stort innehålla samma information som delarna i en vanlig årsredovisning. Följande delar ska finnas med i en koncernredovisning:

 • fastställelseintyg
 • förvaltningsberättelse
 • koncernbalansräkning
 • koncernresultaträkning
 • balansräkning
 • kassaflödesanalys
 • noter, med bland annat en lista över dotterföretag och andra företag som koncernen har ett intresse i
 • revisionsberättelse för koncernen

Digitala verktyg hjälper till med snabba och korrekta underlag

För att koncernredovisningen ska ge en rättvis bild av den ekonomiska situationen är det viktigt att de underliggande siffrorna är korrekta. Vill du göra livet lite enklare gör du klokt i att investera i digitala verktyg för koncernkonsolidering. Då hanterar det digitala verktyget elimineringar, minoritetsägande och internationella dotterbolag och du får ut rapporteringen direkt från bokföringen.

Använder du Jeeves ERP har vi en färdig integration till vår partner Boardeaser. Med deras digitala verktyg kan du snabbt bygga upp ert koncernträd och läsa in data för alla bolag direkt från Jeeves ERP. Du kan även skapa skräddarsydda dashboards och konsoliderade rapportmallar som uppdateras automatiskt månadsvis.

Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder tillsammans med Boardeaser