Blockchain – Potentialen nu och framåt

blockchain skapar fler möjligheter

För att vinna dina konsumenters förtroende i en allt mer demokratiserad och öppen värld, behöver du vara transparent. Det gäller din produktion, era rapporter och er logistik. Inget får vara dolt. Med transparens skapas större förtroende hos konsumenten för era produkter.

Men, att möta konsumenternas förväntningar på transparens är inte enkelt, framförallt inte inom industrier med mycket information. Det handlar om en högre grad av kontroll på information än vad som tidigare behövts. Tack och lov kommer det mer och mer lösningar i ny teknologi som kan hjälpa till, bland annat blockchain. 

För att kunna koppla blockchains alla fördelar och till affärsnytta, måste vi förstå hur det verkligen fungerar och hur det kan användas i praktiken. Christian Schreil är innovationsexpert och produktchef på Jeeves. Här delar han med sig av sina erfarenheter.

Hur fungerar blockchain?

Blockchain har sitt ursprung i en teknisk design för den digitala valutan Bitcoin. Blockchain, eller blockkedja, kan tänkas som en slags digital journal som består av ett antal olika informationsblock. Varje block av information har en referens till det föregående blocket och bygger på så sätt upp en kedja av information. En blockkedja kan ha en eller flera deltagare, och ett nytt informationsblock som läggs till i kedjan av en deltagare hamnar där först då majoriteten av deltagarna godkänner att tillägget får göras. Alla deltagare blir på så sätt gemensamma ägare av journalens innehåll, och samtliga är indirekt också ägare av journalens kvalitet.

Varje blockkedjedeltagare får en kopia av denna i sina system som uppdateras då innehållet ändras med nya informationsblock. En deltagare som förlorar sin kopia av blockkedjan kan få en ny genom att ansluta till blockkedjan på nytt. Ett informationsblock i blockkedjan kan inte ändras retroaktivt, vilket ska ge en hög grad av skydd i den information som lagras i blockkedjan.

Utmaningar inom blockchain

Då området blockchain fortfarande växer finns det många utmaningar som behöver lösas innan det finns bra och stabila tillämpningar. Kvalitet på information som ska ingå i en blockkedja är en del som är helt avgörande. Det måste gå att ställa krav på innehållet och förhindra att ogiltig eller felaktig information läggs till. En del information för exempelvis livsmedelsprodukter, som produktinnehåll eller försäljningsrättigheter, påverkas samtidigt av andra krav som är viktiga för att livsmedelsprodukter ska kunna göras tillgängliga på marknaden.

För att blockkedjan ska kunna följa de olika kraven för tillförlitlig information bör den innehålla protokoll för de olika standarder som gäller. Kvalitet på information är helt enkelt första steget till tillförlitlig delad informationslagring. Blockchain saknar idag i grunden inbyggda möjligheter att validera om information som läggs till. Därför är det viktigaste att se till att informationen faktiskt upprätthåller branschstandard.

Ytterligare en utmaning med blockkedjor är att den är väldigt beroende av sina deltagare. Den kan till exempel inte ändras förrän den större delen av deltagarna är tillgängliga. Ju större en blockkedja blir desto mer lagring kommer också behövas när en ändring ska verifieras och nya kopior skickas ut till alla parter. Framtida lösningar som använder blockchain eller en annan form av teknologi med liknande princip kan därför i vissa fall behöva avgränsas till lösningar som inte är bundna av en strikt eller kort tidsaspekt. Lösningarna bör också struktureras kring konkreta behov som inte är alltför stora.

Vad används blockchain till idag?

Användningen av tekniken bakom blockchain är fortfarande i sina tidigaste dagar, och tillämpningar provas brett inom flera olika branscher för olika områden. Inom bankvärlden testas och implementeras olika lösningar för att distribuera och hantera finansiella transaktioner med blockchain, med syftet av att skydda dem från ingrepp och förfalskning. Försäkringsbranschen testar blockchain med liknande princip för att hantera kontrakt mellan olika parter. Inom livsmedel så provkörs lösningar för spårbarhet av matvaror där deltagare i försörjningsflödena förser blockkedjan med information om produkter och dess förädling.

Vilka ska satsa på blockchain?

Det sker en omfattande transformation inom flera branscher som drivs av olika tekniktrender. Men ny teknik ger i sig ingen lösning så länge du inte utforskar potentialen och kopplar den till vilka nya resultat du vill uppnå. Du måste alltså först identifiera det faktiska behovet på marknaden och sedan koppla tekniken till det.

Men inte desto mindre finns det mycket som tyder på att blockchain som teknik som har potential till att lösa några av de utmaningar som bland annat livsmedelsindustrin möter idag. Därför är det viktigt för ALLA bolag att skaffa sig kännedom om möjligheterna med ny teknik, bygga kunskap kring användningsområden och löpande investera i att prova tillämpningar som kan förbättra för verksamheten.

Vad kan blockchain i praktiken förbättra?

I framtiden lär vi se en utveckling där befintliga system för hantering av information mellan parter kommer att utvecklas inspirerade av teknologier som blockchain. Det kommer ge oss lösningar som inte är lika beroende av central hantering som många av dagens lösningar är.

En utformning av en lösning skulle kunna leda till bättre och mer lättillgänglig spårbarhetsinformation genom produkternas livscykel, hela vägen från råvara till färdig produkt. Med samägd digital dokumentation över förädlingen kan tryggheten öka hos både producenter, distributörer och konsumenter. Identifieras en brist i varuflödet får alla informationsägare snabbt indikationer på att något är fel. På så sätt förkortas tiden för att hitta problem som är relaterade till produkterna. En öppen och deltagarnära hantering av relevant information kommer ge deltagare i ledet ett ökat förtroende till varandra med ett kollektivt ansvarstagande.

En annan framtida lösning kan röra kontraktshantering mellan producenter, dess leverantörer och kunder, för att säkerställa att hanteringen av produkter och processerna. Blir det avvikelser från tidigare bestämmelser kan tekniken automatiskt generera information till alla berörda parter och förkorta tiden till lösning.

Kvalitetsdokumentation kan i framtiden också bli påverkat av tekniken. Låt säga att den skulle lagras i ett standardiserat format, i en utvecklad och mer branschanpassad variant av blockchain, och då kunna underlätta för företag vid internrevisioner och externa kontroller.