Louise Lind och Carolina Thörn blev tilldelade Jeevesstipendiet

Emma Berger July 2015

Hur sätter företagen målen vid 
införandet av nya affärssystem? – Stora skillnader mellan teori och praktik

Hur går det egentligen till när företaget inför ett nytt affärssystem? Hur definierar de målen? Vilka utmaningar stöter de på i samband mer införandet? Och varför lyckas en del organisationer bättre än andra? Dessa och andra praktiska frågeställningar studerades av vinnarna till årets Jeeves-stipendium, Louise Lind och Carolina Thörn från Affärssystemprogrammet vid Högskolan i Halmstad. 

Stipendiet belönar en uppsats som ”ger ett kunskapsbidrag eller en ny kunskap inom området affärssystem”. Och den vinnande kandidatuppsatsen 2015 har enligt juryns motivering ”gett insikt, kunskapsbidrag och förslag kring alternativa sätt att utvärdera en implementation av ett affärssystem.”

”Det här betyder otroligt mycket för oss båda”, säger Carolina Thörn. ”Efter allt hårt arbete som vi har lagt ned känns det verkligen som en belöning.” 

Ett problem för företagsledningen

Carolina berättar att hon valde Affärssystemlinjen för att hon alltid har varit intresserad av teknik, och möjligheten med att kombinera det med ekonomi gjorde det ännu mer intressant. Louise, å sin sida, var mer inne på att läsa ett ekonomiskt program, men föll för affärssystemsprogrammet eftersom det erbjöd både ekonomi och it. 

Under ekonomistudierna fick Carolina och Louise en viss inblick i vad ett affärssystem kan betyda för företagsledningen, och att olika system har olika begränsningar och egenskaper. Det kändes viktigt att man måste sätta tydliga mål, och att sedan utvärdera hur dessa mål uppfylls. Redan då började de båda fundera på att undersöka området närmare i sin kandidatuppsats. 

”Det viktigaste under den inledande litteraturstudien, som vi uppfattade det, var att hela området med mål och utvärdering ofta verkar vara ett problem för företagsledningen”, berättar Louise. ”I praktiken har företagen nästan aldrig de resurser som krävs för att hantera och genomföra sådana processer fullt ut. Men vi förstod också att det finns enkla metoder och tillvägagångssätt som flera företag borde kunna använda sig av.” 

Stor skillnad mellan teori och praktik?

Litteraturstudien kompletterades med en egen intervjuundersökning där ett antal företrädare för näringslivet delade med sig av sina erfarenheter från införandet av nya affärssystem. Carolina Thörn igen: 

”För oss som har studerat litteratur och teorier i nästan tre år skildes sig intervjupersonernas svar och berättelser avsevärt ifrån vad vi hade förväntat oss. Vi trodde att arbetet med att definiera och utvärdera målen var mer påtagligt än det visade sig vara vid intervjuerna. 

”Det var både roligt och lärorikt att höra hur företagen arbetar inför och efter en affärsystemsimplementation. Men, som Louise sa, är det lite märkligt att företagen inte arbetar mer systematiskt med att definiera och utvärdera målen.”  

Enligt Louise Lind finns det visserligen andra sätt att bedöma hur lyckat införandet av ett affärssystem har varit, men flera intervjupersoner ansåg att man skulle behöva avsätta betydligt mer resurser för definition och utvärdering av mål.

En viktig slutsats av den vinnande studien är att man så tidigt som möjligt måste definiera målen för införandet och kraven på systemet. Arbetssättet behöver inte nödvändigtvis gå i linje med litteraturen, men för att lyckas måste man veta vad man vill ha. Och för att kontrollera vad systemet har bidragit med krävs någon form av uppföljning.

Louise har redan fått jobb som affärssystemskonsult och börjar redan nu i augusti. Carolina arbetar nu under sommaren som ekonomiassistent, men ser sig sedan om efter drömjobbet