Arcam

Arcams agila tillväxtstrategi kräver ett agilt affärssystem

I mitten 90-talet startades ett forskningsprojekt som ledde fram till att bolaget Arcam AB bildades i Mölndal år 1997. Företaget tillverkar utrustning för att direkt från digitala, tredimensionella modeller producera komponenter av metallpulver genom så kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi med 3D-skrivare kallas Electron Beam Melting (EBM). Intresset för tekniken, som kallats ”nästa industriella revolution”, ökar snabbt runt om i världen och börsnoterade Arcam har utvecklats till ett snabbväxande exportföretag med en stor internationell marknad. 

År 2007 valde Arcam att satsa på Jeeves som nytt affärssystem. Då var omsättningen drygt 75 Mkr och antalet levererade system drygt tio. Idag är både omsättningen och systemleveranserna mångdubbelt fler. I takt med tillväxten har nya lokal- och servicekontor etablerats utomlands, medarbetarna har blivit fler och två företag har förvärvats de senaste åren. Köpen av den kanadensiska metallpulvertillverkaren AP&C och kontraktstillverkaren DiSanto i USA har både utvecklat och förändrat Arcam. Idag är företagets EBM-system ett nav i verksamheten och de förvärvade bolagens sortiment viktiga tilläggsprodukter som breddar marknadserbjudandet.

Arcams utvecklingstakt är imponerande. År 2012 hade årsomsättningen ökat till knappt 140 Mkr, 2014 blev den 339 Mkr och under första kvartalet 2015 var omsättningen drygt 111 Mkr vilket innebär en tillväxt på över 70 %.  Tempot i företagets affärsutveckling är alltså högt och kommer att vara så även framöver.

Viktigt stöd i en växande eftermarknadsaffär

När Jeeves implementerades 2007/2008 fanns det ett behov av att styra upp och effektivisera produktionsprocessen samt även att möta kraven i en intensiv produktutveckling där förändringstakten blir allt högre. En ständig teknisk utveckling av maskinerna gör också att kraven på att ha full kontroll ner på artikelnivå alltid haft högsta prioritet. Ett bra affärssystemstöd för en komplex och ändringsintensiv produktion är fortfarande viktigt för Arcam, men expansionen har också lett till att nya krav ställs på affärssystemet. När Arcam förändras och växer som företag måste också Jeeves anpassas och det är i sig en ständigt pågående process.

- Vi arbetar efter en agil tillväxtstrategi där vi ska vara snabba på att ta tillvara nya affärsmöjligheter. Ett exempel är vår expansiva eftermarknadsaffär som ställer stora krav på en effektiv hantering av allt större varuflöden och en väl fungerande global försörjningskedja. Det här kräver ett agilt affärssystem som är skalbart och som även på lång sikt kan stötta det förändringsarbete vi bedriver för att utveckla både organisationen och processerna. När Arcam valde Jeeves var det för att få tillgång till vissa basfunktioner utan en alltför hög kostnad. Sedan dess har företaget gått igenom olika faser och Jeeves har alltid kunnat anpassas till de skiftande kraven som ställs, säger Fredrik Bäckström VP Product Supply på Arcam i Mölndal.  

Inom olika industrisegment ökar intresset allt snabbare för Arcams teknik men tyngdpunkten marknadsmässigt ligger fortfarande hos flyg- och implantatindustrin där EBM-teknologin skapar stora mervärden. Med skrivarnas elektronkanoner och metallpulver har det blivit möjligt för dessa branscher att tillverka produkter på ett helt nytt sätt. Industriell 3D-printning i metall möjliggör kostnadseffektiv tillverkning av komplexa produkter med avancerad design och funktion. Vinsterna för industrin är stora. Jämfört med traditionell bearbetning som fräsning av metalldelar går det snabbare, det blir mindre spill och kunderna får möjlighet att tillverka komponenter som tidigare var omöjliga at ta fram med traditionell teknologi.

Ett effektivt flöde som länkar samman lagerställen och ger full kontroll

Av Arcams totalt cirka 220 medarbetare är det lite drygt trettio personer som genom Jeeves har stöd för arbetet med bland annat ekonomi, order- och leveranshantering, reservdels-administration, logistik, inköp och produktion.  Då Arcam är börsnoterade på Nasdaq Stockholm har Jeeves också en viktig funktion för att underlätta arbetet med att ta fram ekonomiska rapporter. 

Affärssystemet ger alltså ett brett affärs- och verksamhetsstöd, men det Fredrik Bäckström vill lyfta fram lite extra är Jeeves betydelse för eftermarknadsaffären när antalet installationer och systemorder ökar kraftigt.

- Under 2014 tog vi drygt 40 nya systemorder vilket är en ökning med mer än femtio procent jämfört med året innan. I takt med att vi växer blir det allt viktigare att vi anpassar Jeeves till de nya krav som ställs. Våra lagerställen runt om i världen har blivit fler de senaste åren. Antalet reservdelar och mängden förbrukningsvaror ökar konstant och försörjningskedjan är mycket mer komplex idag jämfört med 2007. För oss är effektiva flöden en nyckel till att utveckla affärerna med våra kunder, och här blir Jeeves ett viktigt verktyg. Systemet hjälper oss att ha full koll på var komponenter och material finns och det underlättar när det ska tas beslut om vilket lagerställe som ska utnyttjas för att våra kunder ska få en så bra eftermarknadsservice som möjligt.

Inom Arcam bedrivs ett konstant arbete med att utveckla lagerstyrningen, logistiken och artikelvården med målet att ge kunderna en exceptionell kundservice. Den del av Jeeves som hanterar tillverkningsprocessen integreras sömlöst med affärssystemets ekonomi- och logistikmoduler. Jeeves modul Supply Chain ger överblick över hela leveranskedjan. Även om komplexiteten i Arcams leveranskedja ökat med flera lager och kunder på många fler ställen i olika länder måste samarbetet och kommunikationen fortsätta att ske sömlöst.  Projekt pågår därför med målet att Jeeves fullt ut ska integreras och vidareutvecklas som affärsstöd hos de enheter runt om i världen som ingår i Arcams försörjningskedja för 3D-skrivarna.  

Arcams snabba tillväxt, den globala expansionen och den växande volymen av systemleveranser och antalet kunder driver på arbetet med att utveckla Jeeves. Fredrik Bäckström berättar att det också innebär att företagets övergripande IT-strategi håller på att finslipas och att en IT-funktion ska byggas upp.

- Att anpassa Jeeves efter de nya krav ställs är en viktig del av IT-strategin. Samtidigt finns det ett behov att se på IT-stödet och informationsflödet ur ett bredare perspektiv. När informationsmängderna snabbt växer är det viktigt att vi tar rätt beslut om var all data ska finnas. Det kan vara i Jeeves, men också i något annat av våra kärnsystem. Var den lämpligaste hemvisten är för informationen styrs av hur vi får allt att hänga ihop på bästa sätt. En viktigt styrka hos Jeeves är flexibiliteten och att det är enkelt att integrera med andra system. Det ger oss de möjligheter vi vill ha att skräddarsy vårt informationsflöde, avslutar Fredrik Bäckström.