Blockchain för processtillverkning – Potentialen nu och framåt

Emma Berger February 2019

För att vinna dina konsumenters förtroende i en allt mer demokratiserad och öppen värld, behöver du inom processtillverkning vara transparent. Det gäller din produktion, era rapporter och er logistik. Inget får vara dolt. Med transparens skapas större förtroende hos konsumenten för era produkter.

Men, att möta konsumenternas förväntningar på transparens och högre krav inom processtillverkning, där bland livsmedel och life science ingår, är inte enkelt. Det handlar om en högre grad av kontroll på information än vad som tidigare behövts. Tack och lov kommer det mer och mer lösningar i ny teknologi som kan hjälpa till, bland annat Blockchain. Tillämpa den på affärssystemet och du kan vara nära lösningen.

För att kunna koppla Blockchains alla fördelar och till affärsnytta, måste vi förstå hur det verkligen fungerar och hur det kan användas i praktiken. Christian Schreil är innovationsexpert och produktchef på Jeeves. Här delar han med sig av sina erfarenheter.

Hur fungerar Blockchain?

Blockchain har sitt ursprung i en teknisk design för den digitala valutan Bitcoin. Blockchain, eller blockkedja, kan tänkas som en slags digital journal som består av ett antal olika informationsblock. Varje block av information har en referens till det föregående blocket och bygger på så sätt upp en kedja av information. En blockkedja kan ha en eller flera deltagare, och ett nytt informationsblock som läggs till i kedjan av en deltagare hamnar där först då majoriteten av deltagarna godkänner att tillägget får göras. Således blir deltagare gemensamma ägare av journalens innehåll, och samtliga är indirekt också ägare av journalens kvalitet. Varje deltagare erhåller varsin kopia av blockkedjan i sina system som uppdateras då innehållet ändras med nya informationsblock. En deltagare som förlorar sin kopia av blockkedjan kan återfå en ny sådan genom att återansluta till blockkedjan på nytt. Ett informationsblock i blockkedjan kan inte ändras retroaktivt, vilket ska ge en hög grad av skydd i den information som lagras i blockkedjan.

Vad används blockchain till idag?

Användningen av tekniken bakom Blockchain är fortfarande i sina tidigaste dagar, och tillämpningar provas brett inom flera olika industriella segment för olika områden. Inom bankvärlden testas och implementeras olika lösningar för att distribuera och hantera finansiella transaktioner med Blockchain, med syftet av att skydda dessa från ingrepp och förfalskning. Försäkringsbranschen testar Blockchain med liknande princip för att hantera kontrakt mellan olika parter. Inom livsmedel så provkörs lösningar för spårbarhet av matvaror där deltagare i försörjningsflödena förser blockkedjan med information om produkter och dess förädling.

När kommer blockchain slå igenom fullt ut?

Då tillämpningar som använder Blockchain fortfarande växer fram finns således fortfarande många utmaningar som behöver lösas innan det finns bra och stabila tillämpningar med detta inom processtillverkning. För att säkerställa kvalitet på information behöver tillämpningarna för processtillverkning kunna ställa krav på innehållet, och på det sättet förhindra att ogiltig eller felaktig information läggs till i en blockkedja. En del information för exempelvis livsmedelsprodukter, som produktinnehåll eller försäljningsrättigheter, regleras av andra processer och krav som är viktiga för att livsmedelsprodukter ska kunna göras tillgängliga på marknaden. När information hanteras i blockkedjan måste informationen följa dessa standarder, och således bör en tillämpning för livsmedelsindustrin inkludera protokoll för de olika standarder som gäller för att säkerställa god kvalitet på informationen. Kvalitet på information är ytterst viktigt för att uppnå en tillförlitlig informationslagring som alla deltagare upprätthåller, och Blockchain i grunden saknar inbyggda möjligheter att validera om information som läggs till faktiskt upprätthåller de standarder och krav som förväntas att efterföljas.

Informationshanteringen i en blockkedja hanteras med en så kallad konsensusprincip, alltså att en majoritet av deltagare i blockkedjan måste godkänna en ändring för att den ska genomföras. Är den större delen av deltagarna inte tillgängliga vid tillfället då blockkedjans innehåll begärs att ändras så kan inte den nya informationen kompletteras till blockkedjan. Dessutom är antalet deltagare i en blockkedja en faktor för tiden det tar för deltagare att verifiera förändringen och också uppdatera sina lokala kopior. Ju större en blockkedja blir desto mer lagring kommer behövas. Framtida lösningar som använder Blockchain eller en annan form av teknologi med liknande princip kan i vissa fall behöva avgränsas till lösningar som inte är bundna av en strikt eller kort tidsaspekt, där samma lösningar också struktureras kring konkreta behov som inte är alltför stora.

Det sker en omfattande transformation inom flera olika marknadssegment som influeras av olika tekniktrender. Men ny teknik ger i sig ingen lösning såvida inte potentialen utforskas och förankras till vilka nya resultat som förväntas uppnås, vilket ger att man behöver förstå marknadens behov. Dessa behov influerar i sin tur vilken teknologi som behövs för att lösa särskilda utmaningar. Blockchain, eller en annan teknologi och tillämpning som bygger på liknande princip, har potential till att lösa några av de utmaningar som processtillverkare och livsmedelsindustrin möter idag. Det är viktigt för bolag inom processtillverkning, och i andra branscher, att skaffa sig kännedom om möjligheterna med ny teknik, bygga kunskap kring användningsområden och löpande investera i att prova tillämpningar som kan förbättra för verksamheten. Den radikala transformationen som föregår i världen just nu accelereras av potentialen som ny teknik kan bidra till att uppnå och dessa snabba skiften kommer att slå ut många bolag som inte hänger med i förändringen. En välgrundad vision och strategi behöver ta hänsyn till detta för att orientera verksamheten mot teknikinvesteringar som hjälper till att uppnå framtida verksamhetsmål och resultat. Det finns många beprövade lösningar för att hantera konsensus och transparens i information mellan en eller flera deltagare, en ny tillämpning byggt på ny teknologi behöver då också erbjuda ett eget eller kompletterande mervärde som, både nu och framåt.

Vad kan Blockchain i praktiken förbättra inom processtillverkning?

Vi lär se en utveckling där befintliga system för hantering av information mellan parter kommer att utvecklas för att antingen anamma tillämpningar som använder eller inspireras av teknologier som Blockchain för att föda lösningar som inte är lika beroende av central hantering som många av dagens lösningar är. En utformning av en lösning skulle kunna leda till bättre och mer lättillgänglig spårbarhetsinformation genom produkternas livscykel, hela vägen från råvara till färdig produkt. Med en förbättrad form av samägd digital dokumentation över förädlingen kan tryggheten öka hos både producenter, distributörer och konsumenter, och då det sker en brist i varuflödet ger denna digitala dokumentation mer information som kan förkorta tiden för att hitta problem som är relaterade till produkterna. Givet en öppen och deltagarnära hantering av relevant information kommer olika deltagare i ledet öka förtroendet till varandra och känna ett kollektivt ansvar till att kvalitetssäkra informationen. En annan framtida lösning kan röra kontraktshantering mellan producenter, dess leverantörer och kunder, för att säkerställa att hanteringen av produkter och processerna kring dem sker på det sätt som intentionen är. Sker det avvikelser från dessa bestämmelser kan tillämpningar kring automatisering för dessa nya tekniska lösningar förvalta dessa avvikelser automatisk mellan två parter för att förkorta tiden till lösning. Kvalitetsdokumentation kan i framtiden lagras i ett standardiserat format, i en utvecklad och mer branschanpassad variant av Blockchain, och underlätta för företag vid internrevisioner och externa kontroller med syftet att öka kvaliteten på produkterna som görs tillgängliga på marknaden.