Flere selskaper, flere språk, flere valutaenheter

Jeeves ERP er et forretningssystem som egner seg utmerket for bedrifter som består av flere ulike enheter, eller bedrifter som er spredt utover store geografiske områder, og som håndterer flere ulike valutaenheter og driver virksomhet på mange ulike språk. Systemet kan også håndtere kunder og leverandører som består av flere enheter. 


Uavhengig av kompleksiteten av deres forretningsvirksomhet kan Jeeves ERP enkelt konfigureres til å støtte den. Forretningssystemets økonomifunksjoner viser balanseregnskapet for både enkeltbedrifter og for et helt konsern. I systemet finnes det innebygde verktøy for å kunne håndtere ulike valutaenheter, kursskjema og kursendringer. 


Jeeves ERP kommer også med lokaliseringer for mer enn 20 land, inklusive innebygde prosesser som retter seg etter lokale lover og regler, og andre nyttige lokaliseringer, som tilpassede fakturanummer og internasjonal bankverifisering. Andre løsninger, som for eksempel Inter-Company Transactions og Master Data Management sikrer at informasjon som flyter fra en bedrift til en annen, er korrekt og stemmer overens. 

Intercompany transactions (transaksjoner mellom forretningsenheter)

Applikasjonen Jeeves Inter-Company Transaktions (ITC) gjør det mulig for bedrifter med en kompleks organisasjonsstruktur med enheter spredt utover store geografiske områder å fungere som en enkelt enhet overfor kundene. Systemet er et godt verktøy for bedrifter med en eller flere distribusjonssentraler, produksjonsenheter eller avsidesliggende salgskontor. Ettersom Jeeves ICT kan koordinere de logistiske aktivitetene mellom mange ulike organisasjoner, som for eksempel ordredetaljer, økonomiske transaksjoner og generelle lagerflyter, lønner en investering i tjenesten seg garantert, med reduserte lagerkostnader, dramatisk avkortede ledetider og bedre kundeservice.


Jeeves ICT skaper åpenhet mellom de ulike enhetene og gjør det mulig for medarbeidere å se saldoer hos både alle leverende og selgende enheter samt de kravene en selgende enhet stiller til dem. Informasjonsutbyttet i ordreflyten mellom de ulike forretningsenhetene er helt automatisert, det gjelder fakturaflyter, kundeordreflyter og bestillinger til eget lager. Hvis noe endres i en ordre, som for eksempel hvilken enhet den selgende enheten skal være, pris eller antall, vil Jeeves ICT automatisk oppdatere ordren for den leverende enheten. Det er også mulig for den leverende enheten å gjøre endringer som påvirker den selgende enheten. 

Master Data Management

Mengden informasjon en organisasjon produserer, blir større og større. Dette beror delvis på økt kompleksitet og geografisk mangfold. Når informasjonen finnes overalt, får organisasjoner ofte en kamp med å etablere og beholde informasjonsintegriteten. Jeeves Master Data Management gjør det mulig for dere å skape og håndtere informasjon, og samtidig utarbeide regler for dataimport, modifisering, kopiering, sletting og konvertering som skal gjelde for flere ulike forretningsenheter.

Et eksempel er at bestemt informasjon kan ses av personalet ved alle enhetene deres, men kun personalet ved en selgende enhet kan oppdaterea akkurat denne informasjonen. Eller så kan det være slik at bestemt informasjon trenger å konverteres når den flyttes fra en bedrift til en annen. Anskaffelsesmåten for en artikkel kan for eksempel være «tilvirkes etter behov» hos en leverende enhet, men «kjøpes etter behov» hos en selgende enhet. Jeeves Data Management ble utviklet for å gjøre det enklere for dere å sikre informasjonssikkerheten gjennom hele organisasjonen, det vil si over enhetsgrensene, uavhengig av mengden vanskeligheter dere må hanskes med.
 

Dokumenthåndtering

Bedrifter må opprette, oppdatere og ta vare på mange ulike typer dokumenter og ustrukturert informasjon. Enten det er en illustrasjon eller en kontrakt må dokumenter oppbevares sentralt, og den siste versjonen må være lett tilgjengelig når noen trenger tilgang til den. Jeeves EDM er nyttig for bedrifter som trenger å kunne håndtere store mengder dokumenter innenfor sin kjernevirksomhet.

Jeeves EDM (Electronic Document Management) er et fullstendig integrert dokumentregister som gir brukerne tilgang til filer som ligger lagret på en sentral filserver. I systemet er det mulig å bla etter en ønsket fil, opprette en ny fil etter en mal eller se tidligere versjoner av filen. Filer presenteres for brukerne «etter behov» og tilknyttet objekter, transaksjoner eller aktiviteter i forretningssystemet.

Dokumenter kan knyttes sammen med relevante forretningsobjekter i Jeeves ERP, som for eksempel kunder, artikler, ordrer, fakturaer, funksjoner, prosjekter med mer. Det er også mulig å dele lenkede filer over nett. Jeeves EDM er en systemovergripende løsning, som innebærer at det er mulig å få tilgang til dokumentene fra alle programmer. Hvis for eksempel et lagret dokument hører sammen med en ordre, er det ikke bare knyttet til selve ordren; det er også automatisk knyttet til kunden.

Jeeves EDM har et tilpassbart grensesnitt og kan håndtere alle Windows-kompatible filtyper, inkludert e-post. 
 

Workflow Management

Jeeves Workflow er et verktøy for å håndtere arbeidsflyter som gjør det mulig for dere å automatisere og effektivisere standardmessige arbeidsoppgaver og forretningsprosesser, ofte i henhold til et strukturert kvalitetssystem. Med Jeeves Workflow kan arbeidsoppgaver sendes til rett person i organisasjonen til rett tidspunkt. Det er mulig å opprette prosesser for sekvensielle oppdrag og «tenk hvis»-oppdrag fra kjernesystemet i Jeeves ERP.

Jeeves Workflow oppretter individuelle gjøremålslister og setter opp tidsfrister for hver oppgave. Det er mulig å automatisere hele eller deler av prosessen, og loggfunksjonen gjør det mulig å følge opp prosesstatus eller hvor godt en arbeidsoppgave er utført.

Jeeves Workflow eliminerer de vanligste problemene bedrifter pleier å ha med å få sluttført forhåndsdefinerte arbeidsoppdrag i tide og på rett måte. Det effektiviserer også flyten av arbeidsoppdrag fra en ressurs til en annen. Med standardiserte prosesser blir det mindre risiko for feil og lettere å lære opp nye brukere. Troverdige prosesser skaper troverdig informasjon og hjelper teamet ditt med å bli mer proaktive og fatte bedre beslutninger i det daglige arbeidet. 
 

Security Manager

Jeeves Security Manager hjelper med å bevare integriteten og kvaliteten på den underliggende informasjonen i systemet deres, og sikrer at systemet på beste måte støtter kjerneprosessene i forretningsvirksomheten. Det hjelper sluttbrukerne med å arbeide i de rette delene av systemet, samtidig som det hindrer dem i å gjøre feil som ødelegger eller endrer informasjon som er kritisk for den daglige beslutningstakingen.

I Jeeves Security Manager er det mulig å konfigurere tilstander ved hjelp av et intuitivt grafisk verktøy. Meny- og skjermtilstander arves av moduler og de objektene som er knyttet til dem. Disse tilstandene er lette å utvide eller modifisere basert på moduler, rutiner, rapporter eller felt, uten at det er nødvendig å gjøre større endringer av databasen. Alle tilstander baseres på vanlige standardhandlinger: «opprett», «les», «oppdater», «slett» og «utfør». Dessuten kan også spesialutviklede felt eller programmer kontrolleres av Jeeves Security Manager.