Vad är lageroptimering?

Affärssystem fokuserar till stor del på lager. I kärnan av affärssystemet ligger funktionen för materialplanering, som beräknar behov av delar och material för att sedan planera inköp i god tid. Detta för att undvika lagerbrist på samma gång som lagret inte blir större än det behöver vara. Primärt används lagernivå och lageromsättning som måttstockar, och de flesta företag använder dessa som indikationer på hur väl de lyckats hantera sin verksamhet, samt hur väl de hanterar denna, för verksamheten, väldigt kostsamma del.

Att minska lagret, och på samma gång bibehålla eller öka servicenivåer (tillgång eller avsaknad av lagerbrist) är "win-win" målet för tillverkare och distributörer.

Företag som har ytterligare lagerlokaler bör hantera även de lagren, och det är här som "lageroptimering" kommer in i bilden. Lageroptimering inkluderar supply chain planning, prognoser, samt process för påfyllnad, med målet att minska lagerkostnader i supply chain och samtidigt öka tillgängligheten (service) och lönsamheten, samt att tillhandahålla en fördel gentemot konkurrenterna på marknaden.

Att optimera betyder att leta efter det bästa, eller mest effektiva, resultatet. Ett minskat lager minskar självfallet kostnaden, men leder till brister och högre kostnader i samband med påskyndning, premium frakt, missnöjdhet hos kunder, samt minskad försäljning. Optimering går längre än att endast minska lagret och letar istället efter den bästa, och mest effektiva, lagernivån, som minskar den totala kostnaden.

Den planerade lagernivån i supply chain är skillnaden mellan förutsedd efterfrågan och planerad påfyllnad. Av denna anledning fokuserar lageroptimering på bättre prognoser, samt på att förbättra planeringsprocessen när det kommer till påfyllnad. Samarbete med supply chain partners, när det kommer till att utveckla dessa planer och prognoser, är normalt sett en vital del av arbetet med att förbättra lagerprestationen för supply chain. Ytterligare fokus ligger på att bättre integrera prognoser och planeringsprocessen för efterfrågan i den överliggande planen, genom en formell Sales & Operations Planning (S&OP) process.

Totala kostnader minskas genom att man använder resurser på bästa sätt, inklusive transport och lagerhållning. Minskat lager innebär minskad plats som krävs, men kan även innebära fler transporter i mindre kvantiteter, från och till lagret, vilket i sin tur leder till högre kostnader för arbete, hantering, samt transport. Att minimera lager leder inte nödvändigtvis till en lägre total kostnad, och det är här som optimeringsaspekten kommer in.  Genom att övervaka hur olika kostnader interagerar så kan systemet utveckla en plan för att minimera den totala kostnaden, med rätt (optimal) lagernivå.