Lean production: Fortfarande aktuellt?

Tillverkningsfilosofin Lean production baseras på Toyota Production System (TPS). TPS har fått sitt namn från det faktum att arbetssättet finslipades inom Toyotas och andra japanska tillverkningsföretags verksamhet. Metoden introducerades sedan för västvärlden med boken ”The Machine that Changed the World” av Jim Womack och hans team på MIT:s International Motor Vehicle Progam. Första utgåvan av boken, vars undertitel är ”The Story of Lean Production”, kom ut 1990.

Under de 25 år som gått sedan dess har Lean fortsatt varit den vanligaste metod tillverkningsföretag som strävar efter att öka produktionskapaciteten, produktionshastighet och minska kostnader har använt sig av. Mycket har hänt i fråga om produktionsledning och systematiskt förbättringsarbete av produktionsprocessen på 25 år. Hur kommer det sig då att Lean fortfarande är aktuellt medan andra metoder tenderar att regelbundet komma och gå?

Även om flera aspekter av Lean kan verka för enkla eller till och med motsägningsfulla till en början, är de grundläggande tankegångarna välgrundade och begripliga och resultaten kan komma att bli dramatiska. Företag inspireras av den framgång andra företag som anammat Lean production har fått.

Kärnpunkten inom Lean production är att man ska arbeta för att minska och eliminera slöseri, vilket definieras som alla faktorer som inte ökar värdet för slutkunden.

Det finns inget gammalmodigt eller förlegat i vilja minska slöseri. Alla företag har alltid strävat efter att dra ner på slöseriet och kommer att fortsätta göra det så länge de existerar. Lean production förser företag med ett angripssätt för att göra just detta samt även många verktyg de kan använda i sitt arbete för att minska slöseriet. Verktyg som t.ex. värdeflödesanalys, kaizen, kanban, 5S m.fl.

De mest betydelsefulla aspekterna av Lean är att man lägger stor vikt vid medarbetarnas möjlighet till delaktighet, vilket skapas genom att man satsar på kompetensutveckling, samt kaizen-metodens förhållningssätt till förbättringsarbete. Att ta tillvara på den enskilda produktionsmedarbetarens kunskap och erfarenhet är en viktig del i det systematiska förbättringsarbetet enligt Lean-filosofin.

Lean har visat sig vara ett mycket effektivt verktyg att använda för att förbättra tillverkningsprocessen. Vanligen blir resultatet för företag som anammar denna tillverkningsfilosofi ökad produktionskapacitet och produktionshastighet, minskade kostnader och förkortad responstid. Lean kan tillämpas inom i stort sett alla företagets verksamhetsområden: Inom så väl service, produktion och administration som den tekniska verksamheten. I grund och botten handlar Lean production mer om attityd och tillvägagångssätt än om specifika verktyg eller tekniker. Syftet med metoden är att kontinuerligt arbeta med att identifiera faktorer inom produktionsprocessen som kan klassas som slöseri och att vidta åtgärder för att eliminera dessa. Lean är en filosofi som fokuserar på förbättring och att utnyttja alla företagets resurser till fullo – från material, utrustning och teknologi till medarbetarnas kunskap och erfarenhet.

Lean är ett tankesätt som fortfarande har en central plats inom tillverkningsindustrin och även inom många andra branscher. Varför? Därför att det fungerar.

När Lean en gång integrerats i företagets DNA, fortsätter arbetsmetoden att kontinuerligt förbättra produktionsprocessen och minska företagets kostnader under hela dess livstid. Hur använder sig ert företag av Lean i det systematiska förbättringsarbetet?