Scheduling Strategies

Ett företags planering, och schemaläggning, avgörs till stor del av hur verksamheten, kunderna, och företaget självt ser ut. Det viktigaste att ha i åtanke är här att använda den process som bäst lämpar sig för att stödja de mål man har, både när det kommer till affärs- och kundservicemål.

Frikopplingspunkten är där utbud möter efterfrågan.  För tillverka-mot lager (leverera-mot-lager) ligger frikopplingspunkten i färdigvarulager (lager). Efterfrågan styr hur snabbt färdiga varor lämnar lagret, medan försörjning styr återanskaffning, så att produktionsplanering kan fokusera på effektivitet och kostnadsbesparing.

För tillverka-mot-order organiserad tillverkning(där inget påbörjas innan beställning har gjorts), ligger frikopplingspunkten vid råmaterial- och komponentinventering, och efterfrågan styr produktionsplanering. Råmaterial köps in när fabriken har behov av dessa. Det är här värt att notera att mycket produktion påbörjas med hjälp av en prognos, och görs klart förs vid order. Tekniskt sätt är detta fortfarande tillverka-mot-order (eller montera-mot-order), och frikopplingspunkten ligger någonstans i produktionsprocessen.

Datoriserad planering är viktigt för att undvika materialbrist och för att erhålla jämn beläggning, och blir desto viktigare vid montera-mot-order-miljöer, där inköp av strategiskt material har långa ledtider. I dessa fall gör man en prognos vid frikopplingspunkten för lagerlagda komponenter eller inköpta material (Two Level MPS) mot förväntad behovstidspunkt och för att kunna möta önskad kundservicenivå och utjämning av beläggning mot kapacitetstak.

För tillverka-mot-lager organiserade verksamheter kommer fokus ligga på storleken på partistorlek och genomströmning, medan tillverka-mot –order kommer att fokusera på balansering av in- och utflöde samt hantering av orderstocken.  Båda kommer att vilja göra det mesta av tillgängliga resurser genom effektiv hantering av arbetsflöde, med målet att bli klara med ordrarna i tid.

Sätt att planering avgörs också av volym och variation. Styckena ovan gäller vid traditionell produktion i batchar - de beskriver hur de flesta fabriker fungerar, för det mesta. I fall då volymen är hög men variationen låg (gäller många konsumentprodukter) så kan företaget välja att använda en mer kontinuerlig produktion, och förlita sig på s.k. "pull" verktyg, såsom kanban. Dessa används för att hålla ett jämt flöde av material och komponenter. I dessa fall får datoriserad planering vila, och planering fokuserar istället på att utjämna produktionen så att flödeslinjerna arbetar effektivt. Detta betyder inte att planering inte är viktig - den tar bara en annan form, med fokus på att säkerställa det stadigt flöde av arbete som pull-system behöver.

Kom ihåg att planering och flödeshantering är ledningsfunktioner, som förlitar sig på att planeringen ger rätt mängd uppdrag för tillgängliga resurser, samt säkerställer att de materialen som behövs finns tillgängliga när de behövs.