Absoluta krav och relativa konkurrensfördelar

Jeeves ERP Affärssystem

Så väljer det snabbväxande med tech-företaget affärssystem

Unimedic Pharma, som ingår i den börsnoterade MedCap-koncernen, är ett av Sveriges mest snabbväxande med tech-företag. Koncernen har idag drygt 150 medarbetare i flera europeiska länder, och företaget har genomgått flera förvärv och fusioner vilket har ställt stora krav på såväl organisation som affärssystem. ”Ett bra affärssystem är i princip universellt men olika branscher ställer delvis olika krav på både funktioner och integration”, säger Robert Brahm, ERP-rådgivare hos Jeeves. ”Precis som i livsmedelsbranschen ska systemet kunna garantera total spårbarhet, och kraven på tillförlitlig innehållsdeklaration är om möjligt ännu mer rigida.” 

FDA och andra kontrollmyndigheter runt om i världen förutsätter dessutom att allt som har förekommit i samband med produktion och distribution är dokumenterat in i minsta detalj: vem som har gjort exakt vad, när var, hur och varför. ”Myndigheterna bryr sig i princip inte om huruvida detta arbete sker manuellt eller digitalt, men det måste göras,” fortsätter Robert Brahm. ”Varje gång. För ett snabbt växande företag som Unimedic är ett smidigt system för elektronisk registrering och med bra stöd för elektroniska signaturer mer eller mindre oumbärligt.”

Regelverket för elektroniska GxP system specificerar till exempel att viss information måste registeras och kunna läsas av människor, men inte exakt hur lättillgänglig eller lättläst informationen skall vara. Där har olika leverantörer valt olika vägar och kommit olika långt. ”Jeeves har till exempel fullt stöd för detta och tagit fram färdiga grundrapporter för edit-rapportering så kallad audit trail content för att minimera kringarbetet”, säger Robert Brahm.

Integrerad säkerhet, flexibilitet och ekonomi  

Utöver den interna dokumentationen ställer lokala myndigheter i olika länder varierande krav på både medicinsk och ekonomisk säkerhet. ”I USA handlar det inte bara om FDA. Alla börsnoterade bolag måste till exempel följa SOX som syftar till att skärpa företagens interna kontroll och förhindra fusk i redovisningen. Men alla affärssystem är inte förberedda för det”, säger Robert Brahm. ”Att vara SOX complience innebär i praktiken en hel del merarbete för att dels göra riskanalys, dels sätta upp styrmedlen och leva efter det över tid. ” Utöver de specifika branschkraven har Unimedic Pharmas affärssystem vid flera tillfällen ställts inför stora utmaningar i samband med ägarförändringar och fusioner. Även till vardags är flexibilitet en väsentlig konkurrensfaktor.  ”Systemets flexibilitet och öppenhet har varit viktig för oss under alla år” säger företagets CFOJesper Severin. ”När det behövs har det gett oss möjlighet att göra många egna anpassningar, och det har också varit smidigt att genomföra de anpassningar som krävs för att svara upp mot de speciella krav som gäller för läkemedelsföretag.” Många tillväxtföretag är relativt små, och upplever de största affärssystemen som onödigt komplexa, dyra och tungrodda. De enklaste systemen förutsätter å andra sidan att delar av arbetsflödet hanteras separat, i andra system eller manuellt – ofta via hemgjorda Excel-lösningar. Vilket, om man även ser till den egna arbetsinsatsen, knappast leder till några besparingar. Unimedic Pharma har valt den molnbaserade versionen av ett medelstort system som erbjuder alla de funktioner och den integration som krävs. ”Genom att välja molntjänsten får vår IT-avdelning större möjligheter att fokusera på andra viktiga områden och även lägga mer tid på användarfrågor och intern support. I den tillväxtfas vi befinner oss, och med alla de olika krav våra bolag ställer på affärssystemet, är det också oerhört viktigt att vi har en driftsäker affärssystemmiljö, avslutar Jesper Severin.

Läs mer om Unimedic och hur de använder Jeeves ERP här:http://jeeveserp.com/sv/kunder/unimedic